Beveiligingsplan

Een beveiligingsplan is een plan waarin staat beschreven wat en hoe er beveiligd moet worden binnen een organisatie. Een beveiligingsplan is een uitgebreid plan dat start met een risicocheck. Alle risico’s denkbaar worden daarin meegenomen. Er wordt daarbij gekeken naar wat de uit calamiteiten voortvloeiende schade voor mens, milieu en materiaal kan zijn. Vergeet daarbij ook niet wat schade aan imago kan zijn als blijkt dat een calamiteit is ontstaan door slecht management.

Als de risico’s in kaart zijn gebracht, wordt er per scenario bepaald wat gedaan moet worden om een risico te beperken en-/of beheersen en wat er moet gebeuren als er dan toch iets mis gaat. Welke externe partijen hebben welke rol? Denk aan politie, Brandweer GHOR of de veiligheidsregio. Hoe wordt er gecommuniceerd? Wie heeft de sturende rol? Het veiligheidsplan gaat in detail in op al deze vragen. Het opstellen van een goed beveiligingsplan is omvangrijk en dermate belangrijk, zeker bij grotere organisaties, dat het verstandig is om dit bij gespecialiseerde adviesbureaus te beleggen.

Wat is het doel van een beveiligingsplan?

Het doel van een beveiligingsplan is het zo goed mogelijk beheersen van risico's op calamiteiten. Door vooraf goed na te denken over de risico’s kunnen proactief maatregelen worden getroffen. Dit heeft een risico beperkende werking.