Privacybeleid Fortress

Fortress is gevestigd te Naarden (Adriaan Dortsmanplein 3, 1411 RC Naarden) en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Fortress is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt en opleidingen verzorgt. Daartoe beschikt Fortress over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers als van (potentiële) cursisten. Fortress garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Fortress betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door Fortress wordt verzameld en met welk doel.


Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op onze website, of als je je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
 • We kunnen ook gegevens van verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen (zoals jobboards als LinkedIn, Monster etc.) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Heb je geen interesse, dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden.


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers
Persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Om helder en correct te communiceren
 • Om aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld een vacaturemailing)
 • Om geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast/tijdelijk werk of een opdracht
 • Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan, te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • Om aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.
 • In geval van een werknemersrelatie voor het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • Om te kunnen voldoen aan de voor ons gelden wet- en regelgeving.


Zakelijke relaties
Persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Om helder en correct te communiceren
 • Om aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten
 • Om overeenkomsten en/of gebruikersvoorwaarden overeen te komen en goed uit te kunnen voeren
 • Om te kunnen voldoen aan de voor ons gelden wet- en regelgeving.


(potentiële) cursisten

Persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Om helder en correct te communiceren
 • Voor registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan een opleiding
 • Voor verzorging van de gekozen opleiding
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • Om aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten
 • Om te kunnen voldoen aan de voor ons gelden wet- en regelgeving.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers
Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.


Als je voor Fortress gaat werken/werkt/hebt gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Opdracht gerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG, WFT en PES.


Zakelijke relaties

 • Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.


(potentiële) cursisten

 • Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je inschrijft, inclusief betalingsgegevens
 • Feedback over de opleiding
 • Gegevens in het kader van de opleiding, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en/of de afronding en certificatie van de opleiding.

 

Fortress legt geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, vakbond lidmaatschap, genetische data, biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens) vast, tenzij dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


Wanneer delen wij persoonsgegevens?

Fortress kan persoonsgegevens delen:

 • Op basis van een gerechtvaardigd belang zoals vermeld onder “Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?”
 • Ter uitvoering van een overeenkomst, in overeenstemming met de doelen genoemd onder “Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?”
 • Op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.


Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Fortress heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, werknemers

Indien je (nog) niet voor Fortress hebt gewerkt:

 • Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Fortress hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.
 • Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via een mail aan jouw contactpersoon, of via info@fortressgroup.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Fortress. Je persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Fortress onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.


Indien je voor Fortress werkt/hebt gewerkt:

 • Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
 • Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Fortress. Meer informatie daarover vind je in de algemene voorwaarden.
 • Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via een mail aan jouw contactpersoon, of via info@fortressgroup.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Fortress. Je persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Fortress onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.


Zakelijke relaties

 • De naam en contactgegevens worden bewaard zolang deze relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn vastgelegd. De zakelijke contactgegevens zullen worden aangepast of verwijderd als deze geen relevantie meer hebben.


(potentiële) cursisten

 • We hebben als onderwijsinstelling een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van cursisten. Gegevens ten behoeve van administratie/facturatie worden tot twee jaar na afloop van de opleiding bewaard. Gegevens ten behoeve van certificatie worden tot vijf jaar na afloop van de opleiding bewaard.


Rechten: inzage, wijzigen en verwijderen gegevens

Personen van wie wij gegevens verwerken hebben het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken
 • Rectificatie van de persoonsgegevens
 • Verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
 • Overdracht van de persoonsgegevens.


Een verzoek kan ingediend worden via een mail aan jouw contactpersoon, of via info@fortressgroup.nl. We zullen het verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen.


Beveiliging

Fortress doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met Fortress een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon of via info@fortressgroup.nl.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan vragen we om dit direct te melden via info@fortressgroup.nl.


Wijzigingen

Fortress kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde te vinden op de website www.fortressgroup.nl.


arrow_drop_up arrow_drop_down